Наредба Н-18

Цялостни решения за Вашия бизнес!

Новите неща, които ни засягат, съгласно изисквнията на НАП.

Касови апарати и електронни търговци – срокове

1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019г.

2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП имат задълженията по горната точка  до края на м. юни 2019г.

3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006г.  до края на 2019г.

4. Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

4.1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до  31.05.2019г.

4.2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.08.2019г.

Информацията към НАП  се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

5. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е до 31 декември 2019г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019г., съответно до 31 декември 2019г.

6. Лицата, производители/разпространители на софтуер:

От 1 декември 12.2018г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може  да  декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18/2006г., като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез електронна-услуга, достъпна на интернет страницата  на НАП.

Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.

7. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018г. трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019г.

Въпроси и отговори